Spis treści

 1. Wśród cie­ka­wych ludzi

  Przez ostat­ni rok, a może i dwa, 'zwie­dzi­łem' wie­le kon­fe­ren­cji. W zeszły week­end byłem na WUD Kra­ków i zła­pa­łem tam…

 2. Praw­dzi­we rado­ści

  Ostat­nio moc­niej zaglą­dam w sie­bie i dogrze­bu­ję się do cie­ka­wych tema­tów. Taka poga­dan­ka z sobą może zasko­czyć, a cza­sem potwier­dzić…

 3. 35 lat

  Dobi­łem dziś 35 lat. Dziw­ny to wiek, ale jak uro­dzi­ny, to uro­dzi­ny. Zro­bię sobie pre­zent i prze­rwę ciszę na blo­gu.…

 4. Wyścig z cza­sem

  2017 za oknem. -16 stop­ni w ser­cu i pie­kło w gło­wie. Tak się zaczął ten Nowy Rok. Nie pytam czy…

 5. Minę­ło 365 dni

  Za dwa tygo­dnie oka­że się, że jestem tu od roku. Pamię­tam jak chcia­łem wró­cić do pisa­nia i mogę dziś powie­dzieć, że…

 6. Wszyst­kie blo­gi nasze są

  Jest taki dzień, 31 sierp­nia, kie­dy wie­lu blo­ge­rów mówi o innych blo­ge­rach. Dzień blo­gów, #Blog­Day. To dobry moment, abym rów­nież…

 7. Praw­dzi­wy kry­tyk cno­ta się nie boi

  Kry­ty­ka jest dosyć nie­wdzięcz­nym tema­tem, więc może o cno­cie? Nie, będzie o jed­nym i dru­gim. Ileż to razy kry­ty­ko­wa­łem! Tego…

 8. O Świę­tach i Nowym Roku

  Mówi się, że Boże Naro­dze­nie to naj­pięk­niej­sze Świę­ta. A tuż po nich zaczy­na­my kolej­ny rok życia. Od kie­dy wypro­wa­dzi­łem się…

 9. ReSTART

  Cześć. Mam na imię Damian. Chcę do Cie­bie pisać o tym jak jest. Bez kolo­ry­zo­wa­nia. Think­sty­lo­wo. Wie­rzę, że będziesz chciał…