Spis treści

 1. Wśród cie­ka­wych ludzi

  Przez ostat­ni rok, a może i dwa, 'zwie­dzi­łem' wie­le kon­fe­ren­cji. W zeszły week­end byłem na WUD Kra­ków i zła­pa­łem tam…

 2. Praw­dzi­we rado­ści

  Ostat­nio moc­niej zaglą­dam w sie­bie i dogrze­bu­ję się do cie­ka­wych tema­tów. Taka poga­dan­ka z sobą może zasko­czyć, a cza­sem potwier­dzić…

 3. 35 lat

  Dobi­łem dziś 35 lat. Dziw­ny to wiek, ale jak uro­dzi­ny, to uro­dzi­ny. Zro­bię sobie pre­zent i prze­rwę ciszę na blo­gu.…

 4. Kraj elek­try­ków, czy­li pro­szę o spo­kój

  Nie­mal 15 lat temu koń­czy­łem tech­ni­kum elek­trycz­ne. Mniej wię­cej pamię­tam co to jest prąd sta­ły i zmien­ny, a z lek­cji elek­tro­tech­ni­ki…

 5. Wyścig z cza­sem

  2017 za oknem. -16 stop­ni w ser­cu i pie­kło w gło­wie. Tak się zaczął ten Nowy Rok. Nie pytam czy…

 6. Co tam u Cie­bie nie­do­bre­go?

  Rano zawsze robię kawę. Sto­ję przy eks­pre­sie i cze­kam. Wokół poja­wia­ją się oso­by, któ­re podob­nie jak ja cze­ka­ją na napój,…

 7. Ile by czło­wiek rze­czy ina­czej zro­bił

  Gdy­by jeden z moich dwóch dziad­ków nadal żył, miał­bym do nie­go bar­dzo dużo pytań. Uwiel­bia­łem z nim roz­ma­wiać, nawet gdy…

 8. Nie­chcia­ne życie i nie­chcia­na śmierć

  Nie da się nie sły­szeć, nie czy­tać, a nawet czuć, że dzie­je się coś złe­go. Kobie­ty wycho­dzą na uli­ce, męż­czyź­ni…

 9. Minę­ło 365 dni

  Za dwa tygo­dnie oka­że się, że jestem tu od roku. Pamię­tam jak chcia­łem wró­cić do pisa­nia i mogę dziś powie­dzieć, że…

 10. Bie­gnę za modą

  Jak na moje stan­dar­dy, to napraw­dę moc­ne wyzna­nie. Nie ma co ucie­kać od rze­czy­wi­sto­ści i kar­mić się uro­jo­nym ide­ałem. Życie mnie…

 11. Wszyst­kie blo­gi nasze są

  Jest taki dzień, 31 sierp­nia, kie­dy wie­lu blo­ge­rów mówi o innych blo­ge­rach. Dzień blo­gów, #Blog­Day. To dobry moment, abym rów­nież…

 12. Róż­ne kolo­ry sza­cun­ku

  O sza­cun­ku pisa­ło już wie­lu i mądrzej niż ja teraz spró­bu­ję. Ale z sza­cun­ku do sie­bie - napi­szę. Odkąd pamię­tam, mam…

 13. Uryw­ki #4: Za szyb­ko, za wście­kle

  Eska­luj, bo ASAP. Jutro umie­ra już dziś, więc wszyst­ko musi być na wczo­raj. Tro­chę wol­niej. Przy­sia­dam cza­sem na ław­ce i…

 14. Uryw­ki #3: Roz­mo­wa ze sobą

  Gdy­by tak inni ludzie nie byli nam potrzeb­ni. Gdy­by tak moż­na było roz­ma­wiać ze sobą. Zagdy­ba­ny jestem dziś moc­no. Dzie­je…

 15. Uryw­ki #2: Samot­ność

  Zawsze kie­dy czu­łem się samot­ny, z pomo­cą przy­cho­dzi­ła muzy­ka. Słu­chaw­ki, mały świat zamknię­ty mię­dzy usza­mi i ja. Moż­na być samym…

 16. Co się sta­ło z pol­skim patrio­ty­zmem?

  Atmos­fe­ra Euro 2016. Ja kibi­cu­ję Pol­sce, bo czu­ję, że war­to, a sko­ro bia­ło-czer­wo­ni wyska­ku­ją już nawet z lodów­ki, poroz­ma­wiaj­my o…

 17. Tępe ostrze ripo­sty

  Łagod­nie poda­ne ostre sło­wa, zgrzy­ta­nie zęba­mi wyra­żo­ne uśmie­chem, czy­li kil­ka słów o cię­tych ripo­stach. Wśród nas jest wie­lu misz­czów cię­tej…

 18. Uryw­ki: Rów­no­upraw­nie­nie

  Sie­dzę i bez­myśl­nie gapię się w moni­tor. "Napi­szę, to dobry moment" - zaga­jam do niej, a ona... mil­czy. Jeśli piszesz…

 19. Wyobraź­nia fał­szu­je rze­czy­wi­stość

  W zasa­dzie mógł­bym zakoń­czyć na tytu­le. Mimo to pozwo­lę sobie dodać parę zdań. Gdzieś tam, kie­dyś obi­ło mi się o…

 20. Praw­dzi­wy kry­tyk cno­ta się nie boi

  Kry­ty­ka jest dosyć nie­wdzięcz­nym tema­tem, więc może o cno­cie? Nie, będzie o jed­nym i dru­gim. Ileż to razy kry­ty­ko­wa­łem! Tego…

 21. Głu­pio mi i wstyd

  Są momen­ty, gdy jest mi głu­pio. Tak zwy­czaj­nie, nie­przy­zwo­icie głu­pio. Albo wstyd. Nie chcę odci­nać się od realiów. Wiem jak…

 22. O pisa­niu i two­rze­niu

  Wiesz jak to jest, gdy dajesz coś od sie­bie? Jaka jest cena Two­je­go wnę­trza? Z dedy­ka­cją dla Indy­go Child i wszyst­kich Kobiet…

 23. O Świę­tach i Nowym Roku

  Mówi się, że Boże Naro­dze­nie to naj­pięk­niej­sze Świę­ta. A tuż po nich zaczy­na­my kolej­ny rok życia. Od kie­dy wypro­wa­dzi­łem się…

 24. Kie­dy życie prze­sta­je mieć sens

  Łatwo się domy­ślić, że życie prze­sta­je mieć sens w depre­sji. Czas o tym napi­sać. Dużo się mówi o depre­sji, zwłasz­cza na…

 25. Wzor­ce myśle­nia

  Wszy­scy posia­da­my wzor­ce myśle­nia, któ­rych mamy więk­szą, bądź mniej­szą świa­do­mość. Nie zawsze wie­my, że może­my je zmie­niać. Czy kie­dy­kol­wiek zasta­na­wia­łeś…

 26. ReSTART

  Cześć. Mam na imię Damian. Chcę do Cie­bie pisać o tym jak jest. Bez kolo­ry­zo­wa­nia. Think­sty­lo­wo. Wie­rzę, że będziesz chciał…