Super księżyc
felietony

O równoległym świecie

Lubię cza­sem obej­rzeć film fan­ta­stycz­ny. O innych kul­tu­rach, o świa­tach rów­no­le­głych, o postrze­ga­niu cza­su. Dzię­ki temu zysku­ję dystans do naszej rze­czy­wi­sto­ści.

Wzorce myślenia foto
felietony

Wzorce myślenia

Wszy­scy posia­da­my wzor­ce myśle­nia, któ­rych mamy więk­szą, bądź mniej­szą świa­do­mość. Nie zawsze wie­my, że może­my je zmie­niać.