O mnie

Damian Moskalski

Mam na imię Damian, miesz­kam w Kra­ko­wie i jestem zwy­czaj­nym face­tem, któ­ry zaczął pisać blo­ga. To nie taki nor­mal­ny blog, tyl­ko świa­to­pod­glą­do­wy, bo czę­sto pod­glą­dam świat. Myślę, że war­to być świa­do­mym, co dzie­je tuż obok nas. No i łapię zja­wi­ska i uryw­ki codzien­no­ści. Sta­ram się mieć swo­je zda­nie, szczę­śli­wie nie na każ­dy temat.

Zawsze marzy­łem, by zostać dzien­ni­ka­rzem, ale nigdy nie uda­ło mi się nim być na poważ­nie. Dziś widzę sie­bie jako aspi­ru­ją­ce­go do mia­na felie­to­ni­sty. I tego się trzy­mam.

Nic nie obie­cu­ję. Jedy­ne, do cze­go mogę się zobo­wią­zać, to róż­no­rod­ność.

Zachę­cam do komen­to­wa­nia i kon­tak­tu.